Ingangsdatum: 14 oktober 2018

LuMy bvba (“wij”, “wij”, of “onze”) beheert de website https://www.lumyluxury.com (hierna de “Dienst” genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via https://www.lumyluxury.com.

Definities

 • Dienst

  Service is de https://www.lumyluxury.com website uitgebaat door LuMy bvba

 • Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die uit die gegevens (of uit die en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken) kan worden geïdentificeerd.

 • Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • Gegevensbeheerder

  Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

  In het kader van dit Privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

  Gegevensverwerker (of dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

 • Betrokkene (of Gebruiker)

  De betrokkene is elke levende persoon die onze dienst gebruikt en aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door de afmeldlink of de instructies in onze e-mails te volgen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt bezocht en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaatidentificatie en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Dienst aan te bieden en om onze Dienst te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatiediensten op elk moment in- of uitschakelen wanneer u onze dienst gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Traceer- en cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en wij bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden door een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Dienst mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.
 • Reclamecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en uw interesses.

Gebruik van gegevens

LuMy bvba gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze dienst te verlenen en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat wij onze dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze dienst te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), hangt de rechtsgrond van LuMy bvba voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Privacybeleid beschreven persoonsgegevens af van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we ze verzamelen.

LuMy bvba kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons daarvoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitiem belang en uw rechten wegen niet op tegen de verwerking.
 • De wet naleven

Bewaring van gegevens

LuMy bvba zal uw Persoonsgegevens enkel bewaren voor zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

LuMy bvba zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, naar België overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u met deze overdracht instemt.

LuMy bvba zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Indien LuMy bvba betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij stellen u op de hoogte voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan LuMy bvba verplicht worden uw Persoonsgegevens vrij te geven indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

LuMy bvba kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede overtuiging dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van LuMy bvba te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake “Do Not Track”-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Wij ondersteunen geen Do Not Track (“DNT”). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen via de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. LuMy bvba streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dat mogelijk is, kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

 • Het recht op correctie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht van bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 • Het recht op beperking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook steeds het recht om uw toestemming in te trekken wanneer LuMy bvba zich baseerde op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen derde bedrijven en personen in dienst nemen om onze Dienst te vergemakkelijken (“Dienstverleners”), de Dienst namens ons te verlenen, Dienstengerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics

  Google Analytics is een webanalysedienst van Google voor het bijhouden en rapporteren van websiteverkeer. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

  Ga voor meer informatie over de privacyprocedures van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Reclame

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om u advertenties te tonen om onze Dienst te helpen ondersteunen en onderhouden.

 • Google AdSense & DoubleClick Cookie

  Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze Service weer te geven. Het gebruik van de DoubleClick-cookie door Google stelt haar en haar partners in staat advertenties aan onze gebruikers aan te bieden op basis van hun bezoek aan onze Service of andere websites op het internet.

  U kunt zich afmelden voor het gebruik van het DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerde advertenties door de webpagina Google Ads Settings te bezoeken: http://www.google.com/ads/preferences/

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u sterk aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 18 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: